Hotline 035/285 00 18 Každý pracovný deň od 8:00 - 16:00

Všeobecné podmienky súťaží

Podmienky súťaží

Uvedené všeobecné podmienky sú platné pre súťaže uskutočnené na webovej stránke internetového obchodu shop.festina.sk, na Facebookovej stránke https://www.facebook.com/FESTINA.SK/ a instagramovom profile https://www.instagram.com/festina.sk/.

Nasledujúce podmienky upravujú možnosť účasti v súťaži, získanie a prevzatie výhry, ochranu osobných údajov zúčastnených a daňové povinnosti.

Podmienky účasti v súťaži

Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba, ktorá navštívi stránku shop.festina.sk, jej FB stránku a instagramový profil a rozhodne sa do nej zapojiť. S výnimkou zamestnancov a zmluvných partnerov spoločnosti JANEBA TIME SR s.r.o prevádzkujúcej uvedený webový portál, ich zamestnancov a rodinných príslušníkov, osôb, ktoré súťaže sponzorujú, organizujú, technicky zabezpečujú alebo sprostredkovávajú.

Podmienky na získanie a odovzdanie výhry zo súťaže

Výhercom súťaže sa môže stať akákoľvek zapojená osoba, ktorá splnila všetky podmienky súťaže, poskytla všetky osobné údaje na jej identifikáciu a bola riadne vyhlásená za výhercu.

Výherca bude o získaní výhry informovaný prostredníctvom poskytnutých kontaktných údajov a bude následne vyzvaný na prevzatie výhry alebo poskytnutie dodatočných údajov spojených s odovzdaním výhry.

V prípade, že výherca nebude do 5 dní reagovať, jeho právo na výhru zaniká. Rovnako aj v prípade, ak poruší akúkoľvek z podmienok súťaže alebo vedome koná v rozpore s dobrými mravmi (poskytnutie falošných údajov, podvodné konanie,...). Nárok na výhru zaniká, keď si výherca v lehote uvedenej pri osobnej komunikácií, výhru neprebral.

Výhry nie sú právne vymáhateľné.

Spoločnosť JANEBA TIME SR s.r.o, prevádzkovateľ webového portálu shop.festina.sk, nezodpovedá za poškodenia výhier vzniknuté pri ich preprave alebo v súvislosti s ňou.

Ochrana osobných údajov

Účastníci súťaže dávajú svojim zapojením sa spoločnosti JANEBA TIME SR s.r.o, prevádzkovateľovi webového portálu shop.festina.sk, súhlas so spracovaním osobných údajov, ktoré boli poskytnuté s účelom ich identifikácie a so spracovaním osobných údajov, s účelom realizácie súťaže a prípadného odovzdania výhry.

Súhlas so spracovaním osobných údajov je poskytovaný na čas trvania súťaže a na čas po jej skončení nevyhnutný na odovzdanie výhry. Poskytnutý súhlas je neodvolateľný.

Spoločnosť JANEBA TIME SR s.r.o zodpovedá za bezpečnosť uchovávania osobných údajov podľa zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v informačných systémoch.

Daňové povinnosti

Daňové povinnosti výhercu súvisiace s výhrou popisuje Zákon o dani z príjmov č. 595/2003 Z. z. §9 ods.2 písmeno m) podľa ktorého výhry do hodnoty 350 EUR podľa uvedeného zákona nepodliehajú zdaneniu.

Záverečné ustanovenia

Každý účastník súťaže dáva zapojením sa do nej vedomý súhlas, že sa s danými podmienkami riadne oboznámil a súhlasí s nimi.

Spoločnosť JANEBA TIME SR s.r.o. si vyhradzuje právo na úpravu podmienok súťaže z obchodných dôvodov, z dôvodov zapríčinených treťou osobou alebo vyššou mocou.

Porovnať položky 0 Zrušiť