Hotline 035/285 00 18 Každý pracovný deň od 8:00 - 16:00

Vrátenie / výmena tovaru

Odstúpenie od kúpnej zmluvy - vrátenie tovaru

 

  1. Ak predávajúci nemôže splniť svoje povinnosti vyplývajúce mu z kúpnej zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v kúpnej zmluve prerušil výrobu alebo vykonal tak závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať nie je schopný dodať tovar zákazníkovi v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v objednávke, predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať kupujúceho a zároveň je povinný ponúknuť kupujúcemu náhradné plnenie alebo možnosť pre kupujúceho odstúpiť od kúpnej zmluvy (stornovať objednávku). V prípade, ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy z dôvodov uvedených v tomto bode týchto reklamačných a obchodných podmienok, je predávajúci povinný vrátiť kupujúcemu už zaplatenú zálohu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve v lehote 14 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy prevodom na účet určený kupujúcim.
  2. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy bez udania dôvodu v súlade s ust. § 7 a nasl. Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku“) v lehote 14 dní od prevzatia tovaru. Naviac, k zákonom stanovej lehote, poskytujeme možnosť vrátenia tovaru až po dobu 30 dní (za rovnakých podmienok ako pri zákonnej 14 dňovej lehote).
  3. Kupujúci má právo v rámci tejto lehoty po prevzatí tovar rozbaliť a vyskúšať si ho , a to v rozsahu potrebnom na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.
  4. Lehota na odstúpenie od zmluvy začína plynúť v deň, keď kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme zásielku.
  5. Kupujúci je povinný doručiť predávajúcemu tovar kompletný vrátane kompletnej dokumentácie, nepoškodený, v originálnom obale, nepoužívaný a s kompletním príslušenstvom, ktoré mu bolo spolu s tovarom doručené.
  6. Odporúča sa tovar poistiť. Zásielky na dobierku predávajúci nepreberá. Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal na základe kúpnej zmluvy alebo v súvislosti s ňou vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov. Predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu platby podľa tohto bodu týchto obchodných a reklamačných podmienok pred tým, ako mu je doručený tovar.
  7. Kupujúci znáša náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí, ak predávajúci súhlasil, že ich bude znášať sám alebo ak si nesplnil povinnosť podľa § 3 ods. 1 písm. i) Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.
  8. Kupujúci zodpovedá len za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru. Spotrebiteľ nezodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ak si predávajúci nesplnil informačnú povinnosť o práve spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy podľa § 3 ods. 1 písm. h) Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.


30 dní  na výmenu tovaru:

Poskytujeme 30 dňovú lehotu na výmenu tovaru. Táto lehota je určená všetkým, ktorí kupujú hodinky alebo šperky ako darček. V prípade, že zakúpený tovar nebude zodpovedať požiadavkám vymeníme ho počas 30 dní za iný tovar. Tovar určený na výmenu v 30 dňovej lehote musí  byť nepoužívaný, nenosený, nesmie javiť známky opotrebenia a musí byť s kompletným príslušenstvom, ktoré bolo k nemu dodané.Adresa pre vrátenie / výmenu tovaru:

JANEBA TIME SR s.r.o.
Komárňanská 162
947 01 Hurbanovo

 

 

Formulár na výmenu tovaru

(formulár prosím vyplňte a zašlite nám ho v prípade, že si želáte vymeniť zakúpený tovar za iný model/modely)

 

Komu

JANEBA TIME SR, s.r.o.,

So sídlom: Komárňanská 162, 947 01 Hurbanovo, Tel: +421 35 285 00 18, email:

shop@festina.sk

 

Bankové spojenie:

Slovenská sporiteľňa

Variabilný symbol: číslo faktúry alebo objednávky

Kód banky: 0900

Číslo účtu v tvare IBAN: SK0909000000000026391310

SWIFT: GIBASKBX

 

Týmto oznamujem, že chcem vymeniť zakúpený produkt s referenčným číslom: ......................................,

z objednávky číslo (alebo číslo faktúry): ........................................................

Meno kupujúceho ...............................................................

Spôsob doplatenia rozdielu v cene tovaru (za predpokladu, že ide o výmenu za model s vyššou cenou)   DOBIERKA / PREVOD NA BANKOVÝ ÚČET *

* nehodiace sa prosím prečiarknite

Produkt/produkty na výmenu: ..............................................................................

Cena s DPH: .................................................

 

Podpis spotrebiteľa (ak sa tento formulár podáva v listinnej / tlačenej podobe)

 

.............................................

 

 

Dátum ...........................................

 

 

Porovnať položky 0 Zrušiť